Helyi Hírek - Független folyóirat   2021.10.20. szerda
Vendel
E-mail cím:

Jelszó:

CÍMLAP
Cikkek és hírek
Portaszolgálat
Balesetek
Tűzoltósági hírek
Rendőrségi hírek
Polgármesteri interjú
Természetgyógyászat, szépség és egészség
Horoszkóp, asztrológia
Receptek
Videók
Olvasóinktól: körbeküldős üzenetek
Archívum
Archívum
Képgalériák
Helyi Hírek laphálózat
Legutóbbi számaink
Archívum - HH XVI.
Archívum - HH XVII.
2004 előtti számaink
Megjelenési időpontok
Hirdetési áraink
Lakossági aprók
Hirdetésfeladás
Szakmai adattár

Látogatók: 22327220
   « Vissza

Horoszkóp augusztus 24-től szeptember 23-ig

 « Horoszkóp, asztrológia 
2010. szeptember 18.
 

 

Kos (III. 21.- IV. 20.)Önmagához szokatlan módon konfliktuskerülőlehetebbenahó­napban. Bizonyos helyzetekben előbb jár az esze, mint a keze, a nyilvános összetűzéseket kerü­li, egyet nem értését önmagába fojtva csendesen zsörtölődve éli meg. Most érzi igazán, hogyha van vesztenivalója, így megpró­bálja diplomatikus úton érvény­re juttatni akaratát. Önfejlesztő, személyiségfejlesztő hónapnak néz elébe. A társas kapcsolatok helyett a magányt részesíti most előnyben. Ha mégis társalog, azt kis társaságban, vagy az Önhöz legközelebb állókkal teszi. Bika (IV. 21.- V. 20.)Szövetségre léphet olyan em­berekkel, akiket eddig egyáltalán nem szívlelt. Ezekből az új kap­csolatokból fejlődhet a mások iránti elfogadó-képessége, vala­mint alkalma nyílik saját határa­inak megtapasztalásához. Érzi, értékeli, hogy a más sebessé­gen és ritmusban élők segíthetik céljai elérésében. A dolgok így a helyükre kerülnek, sőt egy ed­dig megoldásra váró dolog is fel­oldást nyer, ez lehet egy régóta várt prémium megkapása, vagy egy új projekt elnyerésének ko­moly ígérete munkahelyén. Érett, kiegyensúlyozott időszak vár­ható, melyben sokat fog tanulni, fejlődni. Ikrek (V. 21.- VI. 21.)Augusztus vége eseménytele­nül telhet. Szeptemberben azon­ban komoly változásokra számít­hat. Tiszta lappal szeretne egy komoly dolgot újrakezdeni, vagy elkezdeni. Beszélni, kommuni­kálni, megbeszélni, kibeszélni vágyik. A lényeg itt talán nem is a tartalom, hanem az, hogy meg­hallgassák. Egyre kell figyelnie,hogy minden esetben egyes szám első személyben beszél­jen a nehézségeiről és ne vádló módon, mert ez utóbbi vitához és veszekedéshez vezethet. Mondja el, mivel van Önnek problémája és azt Ön hogyan éli meg. Rend­kívüli változásokra számíthat őszintesége után! Rák (VI. 22.- VII. 22.)Aggodalmakkal, félelmekkel küzd. Nem bízik túlzottan az élet­ben, a sors feloldozó szerepé­ben. Kibeszélésre vágyik, mégis legtöbben menekülnek Ön elől, mivel ugyanazokat a problémá­kat sorolja újra és újra. Ez a faj­ta ördögi kör ragacsosan keserű mázával túllép azon a határon, melyet egy barát szerető és meg­értő odafigyeléseadnitud.Neabarátokat okolja, vagy a csalá­dot, hanem lássa be, tettekre van szükség, mozgásra, friss levegő­re, mely dolgokat, csak önmaga képes bevarázsolni saját életébe. Ne húzza túl a környezete „szí­vesség”-határait. Oroszlán (VII. 23.- VIII. 23.)Van, elvan, hol is van? Jelen­téktelen időszaknak tűnik kívül­ről, belülről pedig személyiség­formáló folyamatok zajlanak, melyeknek eredménye majd ké­sőbb lesz látható. Teszi a dolgát, nem új dolgot, a régit, a szoká­sosat. Ez így van rendben. Kirá­lyi tartással mutat példát mások­nak, méghozzá példát arra, hogy a szóbeszéd, a fél információk­ból szőtt pletyka nem tartozik a nemes szívű emberi méltóság kifejezéséhez. A vitákat meglátja ugyan, de részt nem vesz egyik­ben sem. Szűz (VIII. 24.- IX. 23.)Szentimentálisabb, múltba ré­vedő lehet saját havában. Mégis képes eljátszani a hűvösebb stra­téga szerepét, melyet elvárnak Öntől. Belül azonban meghitt be­szélgetésekre vágyik, elismerés­re, érzelmességre. Képes értékel­ni a dolgokat, és szavakba önteni elismerését. A dicséret pedig egy Szűz jegyű ember szájából nagy megtiszteltetés. Szeptember kö­zepén arra kell vigyáznia, hogy a kezében lévő hatalommal ne éljen vissza, valamint arra, hogy eljátszott szerepeibe ne élje be­le magát olyannyira, hogy teljes mértékben azonosuljon velük. Maradjon tudatos, amennyire le­het. Megmagyarázhatatlan ag­godalmak gyötörhetik, próbálja magát túltenni az alaptalan félel­meken! Mérleg (IX. 24.- X. 23.)Ön mostanában a kákán is csomót keres, főként azokkal kapcsolatban él intrikával, akik tá­volabb állnak öntől, vagyis azok­ról alkot elferdített véleményt, akikről keveset tud ahhoz, hogy objektív legyen. Erőt érez ahhoz, hogy akaratát érvényre jutassa, mindez rendben is van, de lássa be, tanulnia kell még az őszinte­ség spontán kifejezésének mi­kéntjét. Szabadságra vágyik, fő­ként olyasféle kikapcsolódásra, melyet anyagilag nem engedhet meg magának. Távoli országok és kultúrák érdeklik, főként azok a helyek, melyek teljesen eltérő­ek az Ön megszokott életéhez képest. Igazából a szabadság él­ménye hiányzik leginkább. Skorpió (X. 24.- XI. 22.)Ön alapvetően nem egy tár­sasági ember, most mégis le­ereszkedik a hétköznapi kap­csolatok szintjére és beszélget, kommunikál. Mondhatni beül a pórnép közé, mi több, jól is érzi magát közöttük. Tudatosságával és önmegtartóztató képességé­vel felnéznek tekintélyparancso­ló maximalizmusára. Egyre kell vigyáznia, méghozzá arra, hogy ne használja ki az Önre feltekintő emberek energiáit, mert előbb-utóbb elveszítheti kialakult reno­méját. Persze nagy a kísértés ar­ra, hogy bábjátékot játszhasson az Önnél gyengébb, esendőbb teremtményekkel. Nyilas (XI. 23.- XII. 21.)Ha Önről képet festhetnénk, egy íjászt festenénk kezében nyíl­lal és abban a pillanatban, mikor a nyilat visszafelé húzzák felkészül­ve a kilövéshez. Ön is ebben a visz­szafele lépkedő magatartásban mozog, erőt gyűjt, felkészül, cé­loz, hogy a megfelelő pillanatban a legtávolabb kitűzött célpontot tudja majd eltalálni. A keleti harc­művészek ütközet előtti meditatív, mentális felkészülése az, melyet tesz, akár tudatosan, akár tudatta­lanul. Természetesen e felkészü­lés közben sok energiáját emész­tik fel az aggodalmak, félelmek: vajon sikerül-e megteremtenem, megkapnom, elérnem. Kifejezet­ten fárasztónak találja a hétköz­napokat is, mivel azok túlzottan „szétforgácsolják” Önt. Bak (XII. 22.- I. 20.)Ebben a hónapban igazán tudatosan és felelősségteljesen szükséges viselkednie ahhoz, hogy jól alakuljanak a dolgai. Sokféle konfliktushelyzetkö­zepén találhatja magát, melyet lehet, hogy nem Ön indított el, mégis központi, domináns sze­replőjévé válhat a történetnek. Csomópont, középpont lehet, mely szerepkört nem igazán szívleli, mégis Önön múlhat a megoldás minősége. Próbáljon meg bosszúság helyett konst­ruktív megoldásokon gondol­kodni, hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon. Belül arra vágyott, hogy origója lehessen az életnek, mégis ha így alakul, nem kedveli az Önre háruló megsokszorozódott fele­lősséget. Döntse el, akkor mit is akar valójában! Vízöntő (I. 21.- II. 19.)Összetűzésbe kerülhet a tör­vénnyel, vagy esetleges folya­matban lévő hatósági ügyeinek kedvezőtlen alakulása bosszant­hatja. El kell döntenie, hogy a szabadság képzete vagy a sza­bad döntés maga érdekli jobban. Az utóbbiért tennie kell és valós árat fizetnie,ezelőbbivelcsakazidejét vesztegeti. Vállalja fel, hogy változásra szükség van, sőt ez az Ön alapvető mozgatórugója az élet ösvényén. Ön az, akiben a lét szabadsága megnyilvánulhat. Nehézségei lehetnek az emberi kapcsolatok terén, nehézkesnek találja az Önt körülvevő embere­ket. Aggodalmai és félelmei fel­erősödhetnek. Halak (II. 20.- III. 20.)A szerelem reménye talán eb­ben a hónapban nem csupán remény marad. Találkozhat az­zal, akivel hosszú távra képes tervezni, vagy azzal, akivel hosz­szú távon képes együttműködni. Mindig is az volt az álma, hogy az emberek, vagy A Társ szavak nélkül megértse mindazt, ami Önnek fontos. Két dolog történ­het, vagy Ön tanul meg mesélni magáról úgy, hogy azt mások is megértsék, vagy az újdonsült társ valóban képes lesz a szavak nélküli kommunikációra. Az első megoldás reálisabbnak tűnik, sőt ezzel a feladattal való megbirkó­zás rendkívüli személyiségfejlő­déshez vezet.

Laki Beáta (06-70-310-1974)

 


Ferenci Kiadó Bt.  •  1162 Budapest, Hermina út 16.  •  Tel.: [1] 405-5919  •  E-mail cím: hh@hh16.hu
Ugrás a Szakmai Adattárhoz
preload preload
Legutóbbi lapszámunk - 2021. október 13.
2021. évi naptár nyomtatható formátumban letölthető
Ide kattintva megtekinthető
Kerületi festőművészek virtuális galériája
A fogyás lélektana
A XVI. kerületi uszodák honlapja
Hogyan legyünk egészségesebbek, szebbek, vékonyabbak
Bővebben az önismeretről és a Bach-virágterápiáról
Lao Ce ősi bölcselete e-book formátumban
Ide kattintva megtekinthető
Hazai és nemzetközi időjárás

Kattintson ide az előrejelzéshez